fbpx Skip to content

Algemene Voorwaarden Allios Deite Eikona B.V.

De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Allios Deite Eikona B.V. (hieronder vallen ook al haar handelsnamen, waaronder Gallery Eikona) of de door Allios Deite Eikona B.V. in standgehouden websites zoals, maar niet beperkt tot www.GalleryEikona.nl, voor zover er uitdrukkelijk geen andere overeenkomsten zijn gesloten. Allios Deite Eikona B.V wijst (de toepasselijkheid van) alle andere, aanvullende dan wel afwijzende voorwaarden die door de wederpartij worden gebruikt uitdrukkelijk van de hand. 

1. Begripsbepalingen

2. Aanbod van content door Allios Deite Eikona

3. Herroepingsrecht bij levering van producten

4. Kosten in geval van herroeping

5. Conformiteit

6. Levering en uitvoering

7. Betaling

8. Auteursrecht en Intellectueel eigendom

9. Cookies

10. Privacyverklaring

11. Disclaimer

12. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die direct of indirect beschikbaar worden gesteld: online, per e-mail, per telefoon of per reguliere post. Deze website is eigendom van Allios Deite Eikona en wordt alleen aangeboden op onderstaande voorwaarden. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn (in de meest recente versie) gepubliceerd op de website www.alliosdeite.nl/algemenevoorwaarden.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: Allios Deite Eikona B.V. Hieronder vallen ook al dehandelsnaam Gallery Eikona, ingeschreven in het handelsregister van de KvK te Rotterdam onder nr. 84876538, gevestigd en kantoor houdend te: Arica 49, 2903PC Capelle aan den IJssel.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Allios Deite Eikona B.V. een overeenkomst aangaat voor het uitvoeren van een foto-opdracht, dan wel daartoe een offerte vraagt.
 3. Gebuiker: iedereen die de website van Allios Deite Eikona B.V. bezoekt of van de informatie op Allios Deite Eikona B.V. gebruik maakt. 
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Allios Deite Eikona B.V. uitgebrachte offertes en op alle door Allios Deite Eikona B.V. gesloten overeenkomsten met opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door opdrachtnemer.
 6. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij door Allios Deite Eikona B.V. schriftelijk aanvaard.
 7. Daar waar gesproken wordt over schriftelijke bevestigingen e.d., wordt ook bedoeld per e-mail.

Artikel 2: Aanbod van content door Allios Deite Eikona B.V.

 1. Opdrachtnemer verkoopt via de webshop afgedrukte foto’s die zij zelf heeft gemaakt. Het aantal afgedrukte foto’s dat per foto wordt verkocht is beperkt tot maximaal 50 (gelimiteerde oplage), met uitzondering van de mini’s. De afmetingen en het formaat worden bepaald door opdrachtnemer en worden vermeld in de webshop.
 2. De foto’s kunnen uitsluitend door opdrachtnemer worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Het gebruik van de afdrukken van de foto’s door opdrachtgever is beperkt tot eigen gebruik en niet voor het gebruik van promotionele doeleinden. Het auteursrecht blijft bij opdrachtnemer. 
 3. De afdrukken van de foto’s die worden gekocht, worden geleverd met ophangsysteem. 

Artikel 3: Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de opdrachtgever. 
 2. Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 
 3. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 4: Kosten in geval van herroeping

Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogte de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal de opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen. 

Artikel 5: Conformiteit 

De opdrachtnemer staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 6: Levering en uitvoering

 1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. 
 2. Opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. 
 3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 
 4. Bij vervangende producten kan het herroepingsrecht  zoals vermeld in de artikelen 10 en 11 van deze Algemene Voorwaarden, niet worden uitgesloten. 

Artikel 7: Prijzen & Betaling

 1. Alle vermelde prijzen op de website van GalleryEikona.nl zijn inclusief BTW. 
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 8: Auteursrecht en Intellectueel eigendom

Alle foto’s die te koop worden aangeboden zijn eigendom van Allios Deite Eikona B.V. en zijn uitsluitend bestemd voor de eigen gebruik van de koper en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Allios Deite Eikona B.V. worden verveelvoudigd of voor promotionele doeleinden worden gebruikt. Opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van Intellectuele Eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Allios Deite Eikona B.V. en/of andere rechthebbenden.

Artikel 9: Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de Gebruiker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de Gebruiker.
 2. Daardoor kan Allios Deite Eikona B.V. de Gebruiker bij een volgend bezoek aan Allios Deite Eikona B.V. nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de Gebruiker gecheckt en bewaard heeft.
 3. De Gebruiker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. 
 4. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. 
 5. Allios Deite Eikona B.V. maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van Allios Deite Eikona B.V. te optimaliseren. 
 6. Allios Deite Eikona B.V. maakt gebruik van analytische cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grotere aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om Allios Deite Eikona B.V. te verbeteren en te optimaliseren. 
 7. Allios Deite Eikona B.V. verwijst u voor meer informatie graag naar haar Privacy Statement, waarin staat hoe zij omgaat met persoonsgegevens en wat zij doet om uw privacy te beschermen. Het privacy beleid voldoet aan de eisen van de AVG. 

Artikel 10: Privacyverklaring

Allios Deite Eikona B.V. houdt zich aan de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens en zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

Artikel 11: Disclaimer
Allios Deite Eikona B.V. is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de Gebruiker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Artikel 12: Toepasselijk recht 

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en Allios Deite Eikona B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend de Rechtbank Rotterdam is in eerste aanleg bevoegd van geschillen tussen Allios Deite Eikona B.V. en Opdrachtnemer/Gebruiker kennis te nemen.